Description
求两个不超过200位的非负整数的和。
Input
有两行,每行是一个不超过200位的非负整数,可能有多余的前导0。
Output
一行,即相加后的结果。结果中不能有多余的前导0,即如果结果是546,那么就不能输出0546。
Sample Input
222222222222222222222222222222
333333333333333333333333333333
Sample Output
555555555555555555555555555555