Source : 信息学奥赛一本通训练指导教程
Description
求两个大的正整数相减的差。
Input
共2行,第1行是被减数a,第2行是减数b(a > b)。每个大整数不超过200位,不会有多余的前导零。
Output
一行,即所求的差。
Sample Input
9999999999999999999999999999999999999
9999999999999
Sample Output
9999999999999999999999990000000000000