Source : 信息学奥赛一本通训练指导教程
Description
2008年北京奥运会,A国的运动员参与了n天的决赛项目(1≤n≤17)。现在要统计一下A国所获得的金、银、铜牌数目及总奖牌数。
Input
输入n+1行,第1行是A国参与决赛项目的天数n,其后n行,每一行是该国某一天获得的金、银、铜牌数目,以一个空格分开。
Output
输出1行,包括4个整数,为A国所获得的金、银、铜牌总数及总奖牌数,以一个空格分开。
Sample Input
3
1 0 3
3 1 0
0 3 0
Sample Output
4 4 3 11