Source : 信息学奥赛一本通训练指导教程
Description
给定一个整数,要求从个位开始分离出它的每一位数字。
Input
输入一个整数,整数在1到100000000之间。
Output
从个位开始按照从低位到高位的顺序依次输出每一位数字。数字之间以一个空格分开。
Sample Input
123
Sample Output
3 2 1