Source : 信息学奥赛一本通(提高篇)
Description
给定一个长度为 n 的正整数序列 A ,求一个平均数最大的,长度不小于 L的子序列。
Input

第一行用空格分隔的两个整数 n 和 L

第二行为 n个用空格隔开的整数,表示 Ai

Output
输出一个整数,表示答案的 1000 倍(不用四舍五入,直接输出)。
Sample Input
10 6
6 4 2 10 3 8 5 9 4 1
Sample Output
6500
Hint
数据规模  n<=100000