Source : 信息学奥赛一本通-提高篇
Description
求一个图删除一个点后,连通块最多有多少。
Input
多组数据,第一行两个整数P,C表示点数和边数。接下来C行每行两个整数p1和p2,表示p1和p2有边连接,保证无重边。读入以0 0结束。
Output
输出若干行,表示每组数据的结果。
Sample Input
3 3
0 1
0 2
2 1
4 2
0 1
2 3
3 1
1 0
0 0
Sample Output
1
2
2