Source : 信息学奥赛一本通-提高篇
Description
由于科协里最近真的很流行数字游戏。某人又命名了一种取模数,这种数字必须满足各位数字之和 mod N为0。现在大家又要玩游戏了,指定一个整数闭区间[a,b],问这个区间内有多少个取模数。
Input
题目有多组测试数据。每组只含3个数字a, b, n (1 <= a, b <= 2^31,1 <= n < 100)
Output
每个测试用例输出一行,表示各位数字和 mod N为0 的数的个数
Sample Input
1 19 9
Sample Output
2